Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Je ziet ze overal in het dagelijkse leven in Spanje waarbij zelfs soms Spanjaarden niet weten wat bepaalde afkortingen betekenen. Afkortingen zijn makkelijk en snel om te gebruiken, zeker als je op een smartphone iets moet intypen maar ook in het normale leven op straat. Daarom een klein overzicht van veel voorkomende afkortingen in het Spaans en hun betekenis.

In sommige gevallen worden de letters van een afkorting dubbel geschreven zoals in FFCC (FerroCarriles), EEUU (Estados Unidos), SSMM (Sus Majestades), RRPP (Relaciones Públicas), CCOO (Comisiones Obreras). Dat is omdat de woorden meervoud (plural) zijn en aan de andere kant is het wel logisch want FFCC enkel zou FC zijn wat ook Futbol Club kan betekenen (denk aan FC Barcelona) en EEUU wat EU zou zijn (European Union).

Afkortingen

adj. adjunto(s) bijlage(n)
Apdo. Apartado postbus
art. artículo artikel
Av. Avenida laan
Bco. Banco Bank
C/ Calle Straat
C.C. Código Civil Burgelijk Wetboek
c/c. cuenta corriente rekening-courant
C.P. Código Penal Wetboek van Strafrecht
Cra. Carretera Weg
cta. cuenta rekening
c/u cada uno per stuk
D. Don Mijnheer
DA. Doña Mevrouw
Depto. Departamento Afdeling
doc. docenta dozijn
DGT Dirección General de Tráfico Directoraat-generaal Verkeer
dupl. duplicado duplicaat
ed. edición editie/uitgave
EE.UU Estado Unidos Verenigde Staten
ej. ejemplar exemplaar
etc. et cetera enzovoorts
FFCC Ferrocarilles Spoorwegen
fra. factura factuur
gr gramo gram
Hnos Hermanos Gebroeders
hs. horas uren
IGN Instituto Geográfico Nacional Nationaal Geografisch Instituut
INE Instituto Nacional de Estadística Nationaal Instituut voor de Statistiek
I.V.A. Impuesto sobre el Valor Añadido BTW
id. idem idem
kg kilogramo kilogram
km kilómetro kilometer
Ltda (Compañia) Limitada BV
m metro meter
N/ Nuestro/a Onze
No. Núemero Nummer
pag. página bladzijde
par. párrafo paragraaf
P.D. of P.S. postdata PS
ptas pesetas pesetas
pzas. piezas stuks
rte. remitiente afzender
S.A. Sociedad Anónima NV
S.L. Sociedad Limitada BV
Sr. Señor de heer
Sra. Señora mevrouw
Sres. Señores de heren (firma)
Srs. Señores de heer en mevrouw
Srta. Señorita mejuffrouw

(Bron: SpanjeVandaag 19/04/2010)